آموزش دوخت دکمه خور لباس های جلو بسته

آموزش دوخت دکمه خور لباس های جلو بسته
_ به طرفین خط مرکزی جلو 5/1 سانتی متر و به طول چاک کوک راهنما بزنید. _ دو تکه پارچه به عرض 6-7 سانتی متر و طول چاک به اضافه 3 سانتی متر برای سجاف های جلو لباس برش بزنید و به قسمت نیمه ان لایی بچسبانید . _  سجاف هارا در دو طرف چاک جلو رو در روی پارچه قرار داده و روی خط درز چرخ کنید . _ پایین سجاف هارا از پشت لباس تا خط  درز اریب ، چرت بزنید . _سجاف سمت راست را روی سمت چپ قرار داده و پایین سجاف ها را به داخل بدهید پایین دو سجاف را از داخل ، دقیقا ما بین انتهای درز سجاف به پایین چاک...