اموزش دوخت جادکمه و دکمه دو فیلتاپ

_ به قسمت پشت پارچه قسمتی که میخواهیم جادکمه یا جیب فیلتاپ قرار بگیرد .یک تکه لایی چسبانده … _ و در قسمت روی کار پارچه مد نظر برای دهنه جیب یا جادکمه را قرار داده وبا کوک ثابت کنید … _ پشت کار طول و عرض فیلتاپ را مشخص کنید ( برای عرض جادکمه […]